Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych

Statut

STATUT
Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych. 
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie SIR.
 3. Ilekroć dalej mowa jest o Stowarzyszeniu rozumie się przez to Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20 poz. 104/ oraz postanowień niniejszego statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Komorowo Żuławskie.

§ 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 5

Stowarzyszenie do prowadzenia swojej działalności może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.

§ 6

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem głównym Stowarzyszenia jest wspieranie rodzin, rodzicielstwa, opieki zastępczej oraz upowszechnianie i ochrona praw dziecka.

§ 8

Stowarzyszenie podejmuje działalność w celach:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspierania rodziny i pieczy zastępczej; 
 3. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 4. integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. działalności charytatywnej;
 6. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 7. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 i 138);
 8. wspierania osób niepełnosprawnych;
 9. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. stosowania i promowania zasady równych praw kobiet i mężczyzn;
 11. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 12. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 13. wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 15. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 18.  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 19. turystyki i krajoznawstwa;;
 20. zwiększania porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 21. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, wspomagania rozwoju demokracji;
 22. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 23. ratownictwa i ochrony ludności;
 24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 25.  upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 26. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 27. promocji i organizacji wolontariatu;
 28.  pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 30.  działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. poz. 1203, z 2017 r. poz. 60 oraz z 2018 r. poz. 138);
 31. wspierania rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 33. rewitalizacji; 
 34. wspierania na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 9

 1. Stowarzyszenie swoje cele realizuje między innymi poprzez:
 1. szkolenia i warsztaty oraz inne pozaszkolne formy edukacji 
 2. spotkania animacyjne i informacyjne,
 3. doradztwo i poradnictwo (ogólne i specjalistyczne),
 4. organizowanie kampanii społecznych i medialnych,
 5. informację (strona internetowa, infopunkt, telepunkt, e-punkt, itp.),
 6. organizację wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów,
 7. aktywizację zawodową i społeczną (doradztwo zawodowe, psychologiczne, organizowanie wolontariatu),
 8. integrację zawodową,
 9. krzewienie kultury i sportu,
 10. tworzenie pomostu pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej a społeczeństwem,
 11. organizowanie zbiórek publicznych i akcji charytatywnych,
 12. nawiązywanie kontaktów i współpracę międzysektorową oraz wewnątrzsektorowa, w tym tworzenie i wspieranie partnerstw krajowych i międzynarodowych,
 13. stypendia,
 14. pomoc rzeczową,
 15. organizację i prowadzenie biura,
 16. organizowanie wolontariatu,
 17. konferencje, seminaria,
 18. prowadzenie działalności w zakresie nauki, badań, diagnozy sytuacji w obszarach działalności Stowarzyszenia,
 19. organizowanie imprez kulturalnych,
 20. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia
 21. realizacje usług społecznych użyteczności publicznej
 22. prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych w tym także rodzinnych domów dziecka; 
 23. prowadzenie klubów sportowych
 24. organizację wypoczynku  w szczególności wypoczynku dzieci i młodzieży
 25. prowadzenie młodzieżowego ośrodka socjoterapii;
 26. prowadzenie poradni pedagogiczno-psychologicznych
 27. działalność leczniczą i terapeutyczną
 28. działalność charytatywną 
 29. prowadzenie klubów seniora, klubów międzypokoleniowych, klubów integracji społecznej
 30.  działalność w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3
 31. działalność w zakresie edukacji i oświaty w tym wychowania przedszkolnego i szkół tj. działalność oświatową 
 32. działalność kulturalną w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; 
 33.  zajęcia sportowe
 34.  zajęcia rekreacyjne oraz turystyczne
 35. doradztwo zawodowe;
 36. realizacji usług w zakresie rozwoju lokalnego;
 37. wychowania przedszkolnego 
 38. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej 
 39. prowadzenie ośrodków związanych z udzielaniem pomocy społecznej, opieki oraz terapii
  i lecznictwa,, rekreacji oraz działalności sportowej lub rehabilitacyjnej zarówno z zakwaterowaniem jak i bez zakwaterowania; 
 40.  działalność rzeczniczą
 41.  udzielanie poradnictwa, w tym poradnictwa pedagogiczno-pyschologicznego 
 42.  prowadzenie terapii oraz grup samopomocowych; 
 43.  działalność informacyjna, kampania społeczne, realizacji zadań za pośrednictwem mediów
  w tym mediów społecznościowych lub innych form zdalnych, elektronicznych; 
 44. działalność kulturalną 
 1. Działalność nieodpłatna wg PKD

PKD 58.11.Z Wydawanie książek
PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
PKD 58.13.Z Wydawanie gazet
PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych
PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 69.10.Z Działalność prawnicza
PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 85.20.Z Szkoły podstawowe
PKD 85.10.Z Wychowanie przedszkolne
PKD 84.30.Z Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
PKD 85.31.A Gimnazja
PKD 85.31.B Licea ogólnokształcące
PKD 85.32.A Technika
PKD 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe
PKD 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
PKD 85.41.Z Szkoły policealne
PKD 85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
PKD 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
PKD 85.59.A Nauka języków obcych
PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
PKD 86.90.D Działalność paramedyczna
PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
PKD 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
PKD 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
PKD 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
PKD 91.01.A Działalność bibliotek
PKD 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych
PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
PKD 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 1. Działalność odpłatna według PKD 

PKD 85.20.Z Szkoły podstawowe
PKD 85.10.Z Wychowanie przedszkolne
PKD 84.30.Z Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
PKD 85.31.A Gimnazja
PKD 85.31.B Licea ogólnokształcące
PKD 85.31.C Licea profilowane
PKD 85.32.A Technika
PKD 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe
PKD 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
PKD 85.41.Z Szkoły policealne
PKD 85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
PKD 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
PKD 85.59.A Nauka języków obcych
PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
PKD 86.90.D Działalność paramedyczna
PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
PKD 91.01.A Działalność bibliotek
PKD 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych
PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
PKD 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 1. Stowarzyszenie może ustanowić tytuły, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz
  z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów określonych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.

§ 10

 1. Stowarzyszenie w celu realizacji celów statutowych może prowadzić odpłatną działalność statutową zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie. 
 1. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 11

 1. Członkami Stowarzyszeni mogą być pełnoletnie osoby fizyczne i osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być ww. osoby spełniające warunki określone w odpowiednich przepisach, w tym przede wszystkim w Ustawie Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 12

Stowarzyszenie posiada członków:

– zwyczajnych
– wspierających
– honorowych

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację.

2. Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego podejmuje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia nie później niż w ciągu trzech miesięcy od chwili wpływu deklaracji.

3. Członkowie zwyczajni mają prawo:

– czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
– zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
– uczestniczyć w zebraniach i innych spotkaniach, wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
– korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia.

4. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

– brania udziału w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
– uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
– przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał oraz zarządzeń władz Stowarzyszenia,
– dbania o dobre imię Stowarzyszenia i przyczyniania się do wzrostu jego znaczenia,
– członkowie mają obowiązek wnosić składki. Wysokość kwoty składek członkowskich określa Walne Zebranie Członków.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 
 1. Decyzję o przyjęciu członka wspierającego podejmuje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia nie później niż w ciągu trzech miesięcy od chwili wpływu deklaracji. Deklaracja określa sposób wspierania Stowarzyszenia.
 1. Członkowie wspierający mają prawo:

– zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
– uczestniczenia w zebraniach i innych spotkaniach, wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
– korzystania ze zwolnienia z opłacania składek członkowskich.

 1. Członkowie wspierający mają obowiązek:

– wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
– przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał oraz zarządzeń władz Stowarzyszenia,
– dbania o dobre imię Stowarzyszenia i przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia.

§ 15

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i osoba prawna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi mają prawo:

– zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,

– uczestniczyć w zebraniach i innych spotkaniach, wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

4. Członkowie honorowi mają obowiązek:

– przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał oraz zarządzeń władz Stowarzyszenia,

– dbania o dobre imię Stowarzyszenia i przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia.

5. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich. 

§ 16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu z chwilą złożenia wniosku,

b) wykluczenia przez Zarząd:

– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy,
– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
– z powodu braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia
– z powodu utraty praw publicznych,
– z powodu podejmowania działalności sprzecznej ze statutem lub uchwałami władz,

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

3. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

4. Uchwała walnego zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 17

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Rada Pracowników- jako ciało konsultacyjno-doradcze

2. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że szczegółowe postanowienia statutu mówią inaczej.

4. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 18

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi, zaproszeni goście.
 1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne
 1. Zwyczajne Walne Zebrania członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie. Walne Zebranie Członków w drugim terminie obraduje niezależnie od ilości obecnych członków. Dla ważności podejmowanych wówczas uchwał nie jest wymagane kworum.
 1. Walne Zebranie obraduje wg opracowanego przez siebie regulaminu obrad.
 1. W przypadku niezwołania przez Zarząd Walnego Zebrania w określonym terminie, Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Walnego Zebrania. Dalsze zastosowanie analogicznie mają zapisy pkt. 3.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie członków Komisji rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczny zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

8. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. Uchwalanie zmian statutu,
 3. Wybieranie i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji rewizyjnej,
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 9. Ustalanie wysokości składek członkowskich i podejmowanie uchwał o zwolnieniu z ich opłat,
 10. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
 11. Nadawanie statusu członka honorowego Stowarzyszenia.

§ 19

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia. Zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 1. Zarząd składa się z 3-5 członków, spośród których wybiera się Prezesa i dwóch Wiceprezesów.
 1. Członkowie Zarządu mogą być wybierani na okres dłuższy niż jedna kadencja.
 1. Członkiem Zarządu  nie może być osoba  skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 1. Zarząd działa zgodnie z opracowanym przez siebie regulaminem. 
 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. Reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 7. Zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. Realizacja celów Stowarzyszenia,
 9. Uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia,
 10. Powoływanie poradni, komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (z wyłączeniem kompetencji walnego zebrania § 18pkt. 8 k),
 12. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 13. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 14. Składanie sprawozdań ze swej działalności statutowej na Walnym Zgromadzeniu,
 15. Inne sprawy określone w statucie.
 16. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż 4 razy w ciągu roku (raz na kwartał).
 1. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa.
 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.
 1. Dla ważności spraw, których nie dotyczą postanowienia § 19 uts.8 Statutu wymagany jest podpis jednego członka Zarządu: Prezesa lub Wiceprezesa.
 1. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku
  z pełnioną funkcją.
 2. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej 
 3. Wysokość wynagrodzenia  pracowników   ograniczone są limitami określonymi w uchwale walnego zebrania członków i nie może przekraczać wartości, o której mowa w art.9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 20

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, która spośród siebie wybiera przewodniczącego.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący, w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 6. Kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 7. Ocena pracy Zarządu, corocznych sprawozdań i bilansów ,
 8. Zwoływanie Walnego Zebrania w przypadku, gdy Zarząd tego nie zrobi w określonym terminie 
 9. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 10. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 1. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 1. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

§ 21

 1. Rada Pracowników Stowarzyszenia jest organem konsultacyjno-doradczym 
 2. Rada Pracowników Stowarzyszenia składa się ze wszystkich pracowników (zwanych dalej Członkami Rady).
 3. Rada Pracowników Stowarzyszenia wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. Wybór odbywa się zwykłą większością głosów.
 4. Członkiem Rady Pracowników Stowarzyszenia staje się każdy pracownik stowarzyszenia zatrudniony w nim na podstawie umowy o pracę a przestaje nim być w momencie rozwiązania tejże umowy.
 5. Rada Pracowników Stowarzyszenia stanowi ciało konsultacyjno-doradcze, a jej uchwały nie mają mocy wiążącej, mają jedynie charakter opiniodawczy.
 6. Członkowie Rady Pracowników Stowarzyszenia mogą nie mogą składać rezygnacji z pełnionej funkcji, mogą natomiast nie brać czynnego udziału w posiedzeniach Rady. 
 7. Rada Pracowników Stowarzyszenia odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na rok.
 8. Przewodniczący Rady Pracowników Stowarzyszenia zwołuje, organizuje jej posiedzenia
  i kieruje ich przebiegiem.    
 9. Przewodniczący Rady Pracowników Stowarzyszenia ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady oraz umieścić określoną sprawę w porządku obrad na pisemny wniosek co najmniej pięciu członków Rady Pracowników Stowarzyszenia oraz na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Posiedzenie powinno odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
 10. W przypadku, gdy posiedzenie Rady Pracowników Stowarzyszenia nie zostanie zwołane zgodne z ust. 3 prawo do jego zwołania przysługuje wnioskodawcom. 
 11. Uchwały Rady Pracowników Stowarzyszenia mogą być podjęte w trakcie posiedzenia Rady,
  a także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie Rady Pracowników Stowarzyszenia zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 12. Członkowie Rady Pracowników Stowarzyszenia mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Pracowników Stowarzyszenia oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Pracowników Stowarzyszenia gdy uchwała nie dotyczy spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Pracowników Stowarzyszenia.
 13. Uchwały Rady Pracowników Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Rozdział V

Majątek i finanse Stowarzyszenia

§ 22

 1. Środki finansowe i majątek Stowarzyszenia pochodzą:
  1. ze składek członkowskich,
  2. z darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
  3. wpływów z działalności statutowej odpłatnej,
  4. z nagród,
  5. ze zbiórek publicznych i ofiarności publicznej
  6. wpływów z działalności gospodarczej
  7. z grantów, dotacji, subwencji oraz innych form wspierania działalności ze środków publicznych;
  8.  z działalności gospodarczej
 1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają składki, wg zasad ustalonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa jego długi.

§ 23

 1. Zakazuje się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Zakazuje się przekazywania majątku  Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zakazuje się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Zakazuje się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 5. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą  na ogólnych zasadach określonych
  w odrębnych przepisach. 
 6. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową i nie może przeważać nad działalnością statutową. 
 7. Dochody z działalności gospodarczej służą wyłącznie realizacji celów statutowych w zakresie działalności pożytku publicznego na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Stowarzyszenie jako przedsiębiorstwo.
 8. Działalność gospodarcza z Stowarzyszeniu jest wyodrębniona pod względem organizacyjnym i rachunkowym.
 9. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 

PKD 58.11.Z     Wydawanie książek
PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
PKD 58.13.Z Wydawanie gazet
PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych
PKD 63.99.Z Działalność agencji informacyjnych
PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 69.10.Z Działalność prawnicza
PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna
PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
PKD 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
PKD 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
PKD 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
PKD 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
PKD 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
PKD 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 24

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania.
 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Przepisy przejściowe

§25

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejonowego.

Elbląg, dn. 03.11.2020