Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii. Do zadań MOS należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Rekrutacja do placówek odbywa się na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dzieci posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Działania podjęte obecnie przez Stowarzyszenie:

  1. Dostosowanie i wyposażenie budynku po szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi
  2. Powołanie i prowadzenie placówki wsparcia dla dzieci (MOS)
  3. Opracowanie modelu pracy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii,
  4. Powołanie do życia Szkoły Specjalnej „Pod żaglami”

Wpłat za wyżywienie należy dokonywać na rachunek bankowy:

Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych
Komorowo Żuławskie 51, 82-310 Elbląg
nr rach.: 15 1090 2617 0000 0001 5169 6741
Santander Bank Polska
tytułem: wyżywienie MOS – imię i nazwisko dziecka

Dokumenty do pobrania: